Copy page URL Share on Twitter Share on WhatsApp Share on Facebook
Get it on Google Play
Meaning of word dark from English dictionary with examples, synonyms and antonyms.

dark   noun

Meaning : Absence of light or illumination.

Synonyms : darkness


Translation in other languages :

వెలుగు లేకపోవటం

సూర్యుడు అస్తమించటంతో అంతట అంధకారం అవుతుంది.
అంధకారం, ఇర్లు, కారుమబ్బు, చీకటి, చీకువాలు, తిమిరం, ధ్వాంతం, నభోరజస్సు, నిశాచర్మం, నీలపంకం, భూచ్చాయ, మబ్బు, రజోబలం, శ్వామిక

ಬೆಳಕಿನ ಅಭಾವ

ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಮೂಡುವುದು.
ಅಂಧಕಾರ, ಅಂಧತಮಸ, ಅಪ್ರಕಾಶ, ಇರುಳು, ಕತ್ತಲು, ಕತ್ತಲೆ, ಗಾಢಾಂಧಕಾರ, ತಮಸ್, ತಮಸ್ಸು, ತಾಮಸ, ಮಬ್ಬು, ಯಾಮಿನಿ, ರಜನಿ, ರಾತ್ರಿ, ರಾತ್ರೆ

ପ୍ରକାଶର ଅଭାବ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲାକ୍ଷଣି ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ
ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାରିଆ

प्रकाशाचा अभाव वा उणीव.

सूर्य उगवला की अंधार नाहीसा होतो.
अंधकार, अंधार, काळोख, काळोखी, तम, तिमिर

আলোর অভাব

সূর্য ডুবতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়
অন্ধকার, আঁধার, তমিস্র

வெளிச்சம் குறைவதால் ஏற்படும் ஒளி இன்மை.

சூரியன் மறைந்ததும் நான்கு பக்கமும் இருட்டு பரவியது
இருட்டு, இருள்

വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥ (ഇരുട്ടു്).

സൂര്യന്‍ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ചുറ്റും അന്ധകാരം പരക്കുന്നു.
അന്ധകാരം, അന്ധതമസം, അവതമസം, ആന്ധ്യം, ഇരുട്ടു്‌, ഇരുള്മയക്കം, കൂരിരുട്ടു്, തമം, തമസം, തമസ്സു്, തമിസ്രം, തിമിരം, ദ്വാന്തം, നിഴല്‍, മറവു്, മാല, മൂറ്റല്‍, മേചകം, വെളിച്ചമില്ലായ്മ, സന്തമസം

Having abundant light or illumination.

They played as long as it was light.
As long as the lighting was good.
light, lighting

Meaning : Absence of moral or spiritual values.

Example : The powers of darkness.

Synonyms : darkness, wickedness

Meaning : An unilluminated area.

Example : He moved off into the darkness.

Synonyms : darkness, shadow

Meaning : The time after sunset and before sunrise while it is dark outside.

Synonyms : night, nighttime


Translation in other languages :

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನಡುವಿನ ಸಮಯ

ಶ್ಯಾಮನು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೂ ಓದುವನು
ಇರುಳು, ನಿಶೆ, ರಜನಿ, ರಾತ್ರಿ

ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ସୂର୍ଯୋଦୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ

ଶ୍ୟାମ ରାତି ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େ ଶୀତଦିନେ ରାତି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ
ନିଶା, ନିଶି, ନିଶୀଥ, ନିଶୀଥିନୀ, ବିଭାବରୀ, ଯାମିନୀ, ରଜନୀ ରାତ୍ର, ରାତି, ରାତ୍ରି, ଶର୍ବରୀ

सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंतचा काळ."गप्पा मारण्यात रात्र केव्हा उलटून गेली ते कळलेच नाही./ 21 मार्च व 23 सप्टेंबराच्या दिवशी दिनमान आणि रात्रमान सारखे असते.".

निशा, निशी, यामा, यामिनी, रजनी, रात, रात्र, रात्रमान

সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়

শ্যাম রাতে এগারোটা পর্যন্ত পড়ে শীতকালে রাত্রির দৈর্ঘ্যে বেশী হয়
ত্রিযামা, নিশা, নিশি, রাত, রাত্রি

சூரியன் மறைந்ததிலிருந்து மறுநாள் சுரியன் உதிக்கும் வரை உள்ள இருண்ட நேரம்.

இராமன் இரவு பத்து மணிவரை படிக்கிறான்
இரவு, இராசாமம், இராத்திரி, இராப்பொழுது, ஜாமம், நல்லிரவு

സൂര്യാസ്തമയത്തിനും സൂര്യോദയത്തിനും ഇടയിലുള്ള സമയം.

ശ്യാം രാത്രി പതിനൊന്നു മണി വരെ പഠിക്കുന്നു.
അല്ലു്, ഇരവു്‌, ക്ഷനദ, ക്ഷപ, തമസ്വിനി, തമി, ത്രിയാമ, നിശ, നിശീധിനി, യാമവതി, യാമി, യാമിക, യാമിനി, യാമീര, രജനി, രാത്രിക, രാവു്‌, വസതി, വാസുര, വിഭാവരി, ശര്വരി, ശ്യാമ

The time after sunrise and before sunset while it is light outside.

The dawn turned night into day.
It is easier to make the repairs in the daytime.
day, daylight, daytime

Meaning : An unenlightened state.

Example : He was in the dark concerning their intentions.
His lectures dispelled the darkness.

Synonyms : darkness

dark   adjective

Meaning : Devoid of or deficient in light or brightness. Shadowed or black.

Example : Sitting in a dark corner.
A dark day.
Dark shadows.
Dark as the inside of a black cat.

Characterized by or emitting light.

A room that is light when the shutters are open.
The inside of the house was airy and light.
light

Meaning : (used of color) having a dark hue.

Example : Dark green.
Dark glasses.
Dark colors like wine red or navy blue.

(used of color) having a relatively small amount of coloring agent.

Light blue.
Light colors such as pastels.
A light-colored powder.
light, light-colored

Meaning : Brunet (used of hair or skin or eyes).

Example : Dark eyes.

Meaning : Stemming from evil characteristics or forces. Wicked or dishonorable.

Example : Black deeds.
A black lie.
His black heart has concocted yet another black deed.
Darth Vader of the dark side.
A dark purpose.
Dark undercurrents of ethnic hostility.
The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him.

Synonyms : black, sinister

Meaning : Secret.

Example : Keep it dark.

Meaning : Showing a brooding ill humor.

Example : A dark scowl.
The proverbially dour New England Puritan.
A glum, hopeless shrug.
He sat in moody silence.
A morose and unsociable manner.
A saturnine, almost misanthropic young genius.
A sour temper.
A sullen crowd.

Synonyms : dour, glowering, glum, moody, morose, saturnine, sour, sullen

Meaning : Lacking enlightenment or knowledge or culture.

Example : This benighted country.
Benighted ages of barbarism and superstition.
The dark ages.
A dark age in the history of education.

Synonyms : benighted

Meaning : Marked by difficulty of style or expression.

Example : Much that was dark is now quite clear to me.
Those who do not appreciate Kafka's work say his style is obscure.

Synonyms : obscure

Meaning : Causing dejection.

Example : A blue day.
The dark days of the war.
A week of rainy depressing weather.
A disconsolate winter landscape.
The first dismal dispiriting days of November.
A dark gloomy day.
Grim rainy weather.

Synonyms : blue, dingy, disconsolate, dismal, drab, drear, dreary, gloomy, grim, sorry

Meaning : Not giving performances. Closed.

Example : The theater is dark on Mondays.

Dark meaning in Bengali (Bangla).